چکیده

ایجاد شده بر سطح ENiCrFe هدف از انجام این تحقیق بررسی تشکیل و ارزیابی رفتار تریبولوژیکی پوششی از آلیاژ 3 پوششهایی از این آلیاژ به ضخامت 2 میلیمتر به SMAW چدن داکتیل بود. بدین منظور با استفاده از روش جوشکاري صورت تک پاس و دو پاس روي سطح چدن داکتیل پوشش داده شد. روکشکاریی در چند نوبت و با قطبیت مثبت انجام SEM شد. به منظور ارزیابی ساختار میکروسکوپی نمونهها، از میکروسکوپ نوري و میکروسک وپ الکترونی روبشی استفاده شد و اثرات پارامترهاي مختلف بر روي ساختار لایه و زیرلایه بررسی شد. فازهاي تشکیل شده توسط آزمایش مورد بررسی قرار گرفت و سختی سنجی پوشش با استفاده از آزمون ویکرز انجام شد. نتایج بدست آمده از بررسی XRD میباشد. یافتههاي (Fe,C) و Cr7C3 ، FeNi فازي توسط پراش پرتو ایکس حاکی از آن است که پوشش حاوي فازهاي پژوهشی نشان میدهدکه سختی حاصل از پوشش تک پاس و دو پاس به ترتیب، به حدود 550 و 450 ویکرز میرسد.

واژه هاي کلیدي: جوشکاري قوس دستی، روکش کاري چدن داکتیل، میکرو سختی، آلیاژ پایه نیکل

مقدمه

امروزه در بسیاري از صنایع به منظور افزایش عمر قطعات در حین سرویس از روکشکاري استفاده می شود. هدف اصلی در روکشکاري بهبود خواص مکانیکی سطح نظیر سایش، سختی و مقاومت خوردگی از طریق ایجاد لایهاي از یک آلیاژ بر روي زیرلایهاي است که از نظر خواص مکانیکی داراي نواقصی میباشد[ 1]. تکنیکهاي زیادي براي پوششدهی سطح مانند اسپري پلاسما، اسپري گرمایی، لیزر، رسوب فیزیکی و شیمیایی بخار وجود دارد. یکی از روشهاي روکش کاري براي ایجاد پوششی ضخیم بر روي یک زیر لایه داراي نقص جوشکاري قوس دستی است. در این روش با استفاده از یک فرآیند جوشکاري لایه نسبتاَ ضخیمی که میتواند شامل یک فلز یا ترکیبات فلزي همراه با افزودنیهاي سخت کننده مانند کاربیدها باشد بر روي سطح ایجاد میشود. نقش فرآیند جوشکاري به عنوان عامل ذوب و امتزاج بوده و پوشش مورد نظر را با بخشی از فلز پایه ذوب کرده و به نحوي با آن یکپارچه می کند. انتخاب پارامترهاي مناسب جوشکاري جهت ایجاد پوشش مناسب با خواص مورد نظر تأثیر بسزایی دارد. ذوب مواد پوشش را رقیق میکند و خواص آن را تغییر می دهد . در فلزات توسط حرارت ناشی از برقراري قوس بین الکترود پوششدار و قطعه (SMAW) جوشکاري قوسی فلز پوشش دار ١ کار ذوب شده و به یکدیگر متصل میشوند. این روش را جوشکاري با قلم جوش 2 نیز مینامند. نگهدارنده الکترود توسط یک کابل به یک خروجی منبع برق وصل شده و قطعه کار نیز به خروجی دیگر توان منبع قدرت متصل میگردد . در این روش تجهیزات جوشکاري نسبتاَ ساده، قابل حمل و نقل و در مقایسه با دیگر فرآیندهاي جوشکاري قوسی، ارزان میباشد . .[ به همین دلیل روش جوشکاري قوس دستی اغلب در واحدهاي تعمیر و نگهداري بطور وسیعی استفاده میشود[ 2 پژوهشهاي انجام شده نشان میدهد ایجاد لایهاي از آلیاژي با پایه کبالت بر روي چدن از طریق روکش کاري با لیزر باعث بهبود خواص مکانیکی سطح از جمله سایش میگردد[ 3]. همچنین تحقیقات بوچانان 3 و همکارانش نشان می دهد بر روي سطح چدن خاکستري به روش جوشکاري قوس دستی امکانپذیر بوده و Fe-Cr-C ایجاد لایهاي از آلیاژي با پایه نتایج بدست آمده از میکرو سختی نشان میدهد سختی سطح افزایش یافته است[ 4]. چاترج 4 در پژوهش خود به منظور بهبود مقاومت سایشی چدن به بررسی آلیاژهاي مختلف به عنوان ماده پوشش پرداخته است . تحقیقات او نشان می دهد وجود مقادیر بالاي نیکل و کروم و مقدار کم کربن در آلیاژ باعث کاهش مقاومت سایشی پوشش می شود [ 5]. در این ایجاد شده بر سطح چدن داکتیل با ENiCrFe پژوهش به بررسی تشکیل و ارزیابی رفتار تریبولوژیکی پوششی از آلیاژ 3 استفاده از فرآیند جوشکاري قوسی دستی پرداخته شده است.

این پروژه به صورت کامل موجود میباشد

برای خرید پیام بگذارید یا به این آدرس ایمیل کنید

hamzeeidivandi@ymail.com

+ نوشته شده توسط saeed در سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 10:59 |